Confiad Paneuropean Network

Κώδικας Συμπεριφοράς

των Ευρωπαίων Τελωνειακών Αντιπροσώπων

 

Εισαγωγή

 Ο παρών Κώδικας Συμπεριφοράς στοχεύει στο να συστήσει οδηγίες “επιχειρηματικής ηθικής” για τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καθιερώνοντας αρχές, αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, ενθαρρύνοντάς τους να επιτύχουν υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και να εκτελούν δεόντως τα καθήκοντά τους, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εισοδήματα και τα δημοσιονομικά συμφέροντα των Κρατών καθώς και τα δικαιώματα των πελατών.

 Αυτός ο κώδικας επίσης περιλαμβάνει μια σειρά προτύπων επιμέλειας, επαγγελματικής επάρκειας, ακεραιότητας και αυτο-πειθαρχίας, που αποσκοπούν στην εγγύηση της διατήρησης και της βελτίωσης της ποιότητας των τελωνειακών υπηρεσιών που παρέχονται από τους εκτελωνιστές. Ειδικότερα καθιερώνει κανόνες που αφορούν τη μεθοδολογία με την οποία πρέπει να παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες, καθώς επίσης και μια υποχρέωση συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης για εκείνους που τις παρέχουν.

Τέλος, αυτός ο Κώδικας έχει αξία για τους πελάτες και για την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, καθώς αποσαφηνίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς που μπορούν να προσδοκούν από τους εκτελωνιστές οι οποίοι έχουν επιλέξει να τον υιοθετήσουν εθελοντικά.

 

Άρθρο 1

 (Το πεδίο δράσης του Κώδικα Συμπεριφοράς)

 

 1. Ο παρών Κώδικας (“ο Κώδικας”) ισχύει για όλους τους τελωνειακούς αντιπροσώπους που είναι μέλη των εθνικών ενώσεων – μελών της Παν-ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας CONFIAD και που τον υιοθετούν εθελοντικά.
 2. Εμπορικά ή επαγγελματικά Σώματα, ενώσεις ή οργανώσεις που εκπροσωπούν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους τελωνειακούς αντιπροσώπους εντός κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ, θα είναι υπεύθυνα για την ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή του Κώδικα.
 3. Ο παρών Κώδικας δεν αντικαθιστά κώδικες συμπεριφοράς ή ηθικής, που είναι ήδη εγκεκριμένοι σε εθνικό επίπεδο από τα Σώματα, τις ενώσεις ή τις οργανώσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, ούτε αποκλείει την υιοθέτηση Κωδίκων Συμπεριφοράς/ Κωδίκων Ηθικής που στόχο έχουν την πειθαρχία της εκτελωνιστικής δραστηριότητας σε κάθε Κράτος Μέλος.

Άρθρο 2

(Γενικές αρχές και βασικές δεξιότητες των εκτελωνιστών)

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι ασχολούνται με τα Τελωνεία για λογαριασμό και, εφόσον χρειάζεται, εξ ονόματος των οικονομικών φορέων, βοηθώντας τους στην εκτέλεση πράξεων και διατυπώσεων που θεσπίζονται από τελωνειακές, φορολογικές, υγειονομικές, φυτο-υγειονομικές, κτηνιατρικές καθώς επίσης και άλλες διατυπώσεις, σχετικές με το διεθνές εμπόριο, ενόψει της αποφυγής κάθε περιττού λάθους και καθυστέρησης στην κατάθεση των τελωνειακών διασαφήσεων/δεδομένων, ενώπιον των αρμόδιων τελωνείων.
 2. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι βοηθούν τους πελάτες τους να συμμορφώνονται με τους τελωνειακούς κανόνες και κανονισμούς, με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, προλαβαίνοντάς τους από ζημιές που προκύπτουν από ανακριβή, παράτυπη ή εσφαλμένη εκτέλεση των τελωνειακών διατυπώσεων και διευκολύνοντας ταυτόχρονα τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων, μέσω της επιτάχυνσης της διακίνησής τους.
 3. Εφόσον χρειάζεται, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι αιτούνται επίσης αδειών, εγκρίσεων κι εξουσιοδοτήσεων οι οποίες απαιτούνται για την αποδέσμευση των εμπορευμάτων κι εγγυώνται την ορθή είσπραξη των οικονομικών πόρων από τα Κράτη, πληρώνοντας δασμούς, καθώς και άλλες εισφορές, για λογαριασμό του πελάτη τους, εφόσον ο τελευταίος το απαιτεί.

Άρθρο 3

(Πρόσβαση στη δραστηριότητα)

 

 1. Η πρόσβαση στη δραστηριότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο από νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις που ασχολούνται ειδικότερα με την αντίστοιχη διαπίστευση, εγγραφή και/ή τις διαδικασίες αδειοδότησης.
 2. Σε κάθε Κράτος μέλος της ΕΕ, ο έλεγχος της τήρησης, από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, των διατάξεων που διατυπώνονται σε αυτό τον Κώδικα, διασφαλίζεται από τα εθνικά Σώματα, τις ενώσεις ή τις οργανώσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 2.

Άρθρο 4

(Κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από τους εκτελωνιστές)

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα συμμορφώνονται με όλο το δίκαιο και τους κανονισμούς που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους, τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
 2. Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των πελατών τους, θα υιοθετούν μια ορθή συμπεριφορά έναντι των τελωνειακών αρχών, συνεργαζόμενοι με αυτές, προκειμένου να προλαμβάνουν την απάτη, τη διαφθορά και άλλες ατασθαλίες, καθώς και κάθε παρατυπία και παραβίαση των τελωνειακών, φορολογικών και διεθνών εμπορικών κανονισμών.
 3. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι δεν θα επηρεάζουν ή ενθαρρύνουν τους οικονομικούς φορείς να διαπράττουν απάτη, ούτε θα λαμβάνουν αδικαιολόγητα οφέλη από την εμπιστοσύνη που τους επιδεικνύουν οι πελάτες, επωφελούμενοι της καλής τους πίστης.
 4. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να απέχουν από κάθε προσπάθεια δολοπλοκίας με πελάτες, αποκρύπτοντας γεγονότα και πληροφορίες που έχουν επίπτωση στην ορθή συλλογή των τελωνειακών δασμών και άλλων εισφορών επί των εισαγωγών κι εξαγωγών.

Άρθρο 5

(Πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς)

 1. Εκτελώντας τη δραστηριότητά τους, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι πρέπει να εγγυώνται υψηλά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς κι επάρκειας, ενεργώντας πάντα με διαφάνεια, ακεραιότητα, αμεροληψία και προς το καλύτερο συμφέρον των πελατών τους.
 2. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσπαθούν για τη βελτίωση της φήμης τους και της επαγγελματικής τους υπόστασης, μέσω συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προς τούτο, θα παρακολουθούν τακτικά πρωτοβουλίες κατάρτισης, που οργανώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο, με σκοπό να διατηρούν τις γνώσεις τους διαρκώς ενημερωμένες και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους.
 3. Τα εθνικά Σώματα, οι ενώσεις ή οι οργανώσεις, που αναφέρονται στο Άρθρο 1, παράγραφος 2, θα παρακολουθούν στενά τις πρωτοβουλίες κατάρτισης που θα παρακολουθούνται από τελωνειακούς αντιπροσώπους μέλη τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεύτερη εσοχή αυτού του άρθρου, δημοσιοποιώντας τις επαρκώς και καταγράφοντάς τις σε ένα ειδικό μητρώο, που θα καθίσταται διαθέσιμο τόσο στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Confiad όσο και στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ούτως ώστε να μπορούν να διεξάγουν όλους τους ελέγχους που θεωρούν απαραίτητους.

Άρθρο 6

(Δέουσα φροντίδα κι επιμέλεια)

 1. Εκτελώντας τα καθήκοντά τους έναντι των πελατών τους και της τελωνειακής διοίκησης, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα ασκούν τη δέουσα φροντίδα κι επιμέλεια, προλαμβάνοντας κάθε περιττή ζημιά για τους πελάτες τους.
 2. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα απέχουν, ειδικότερα, από την ανάληψη εργασιών για τις οποίες δεν έχουν τα επαρκή προσόντα ή επάρκεια, ζητώντας συμβουλή και την απαραίτητη βοήθεια, σε περίπτωση αμφιβολίας, από αρμόδια αρχή.
 3. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα πρέπει ν’ ασκούν εποπτεία και έλεγχο επί των τελωνειακών εργασιών που τους εμπιστεύονται και να διατηρούν ένα ικανοποιητικό σύστημα εμπορικής διαχείρισης και/ή αρχεία μεταφορών, προκειμένου να επιτρέπουν την ανιχνευσιμότητα όλων των εργασιών τους, επιτρέποντας κατάλληλους ελέγχους από τις τελωνεικές αρχές.

 

Άρθρο 7

(Εμπιστευτικότητα της πληροφορίας)

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα εγγυώνται την εμπιστευτικότητα της αποκτηθείσας πληροφορίας, ως επακόλουθο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και να την αποκαλύπτουν μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης από τον πελάτη ή κατόπιν αιτήματος των δικαστικών αρχών.
 2. Το καθήκον της εμπιστευτικότητας που ορίζεται στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου, ισχύει και για τους υπαλλήλους, συνεργάτες και εταίρους του εκτελωνιστή, που εμπλέκονται στην εκτέλεση μιας αποστολής, ακόμη κι αν είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη της ΕΕ.

Άρθρο 8

(Ελεύθερος και δίκαιος ανταγωνισμός)

 

 1. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τελωνειακών αντιπροσώπων, τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο, θα πορεύεται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα και θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τους Κοινοτικούς κανόνες επί της ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού. Κάθε ενέργεια και πρακτική θα βασίζεται στα ποιοτικά κριτήρια και όχι αποκλειστικά στις τιμές.

Άρθρο 9

(Εξουσιοδότηση)

 

 1. Με την αποδοχή μιας επαγγελματικής εντολής, οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι θα απαιτούν μια γραπτή εξουσιοδότηση από τους πελάτες τους. Η εξουσιοδότηση μπορεί να καλύπτει μια ή περισσότερες τελωνειακές εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.
 2. Η εξουσιοδότηση θα υποδεικνύει με σαφήνεια και ακρίβεια όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται ο πελάτης, καθώς και όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για την ορθή εκτέλεση της εντολής, επισημαίνοντας το είδος της δραστηριότητας που θα εκτελέσει ο εκτελωνιστής και, εφόσον χρειάζεται, τα όρια των εντολών του.
 3. Κατά τη διάρκεια της πορείας αυτής της εντολής, ο τελωνειακός αντιπρόσωπος θα γνωστοποιεί σύντομα στον πελάτη του κάθε μεταβολή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, που αποκλίνει από τις προϋποθέσεις που συμφωνήθηκαν αρχικά στην εξουσιοδότηση, αλλά που είναι αναγκαία προκειμένου να την εκτελέσει ορθά.

Άρθρο 10

(Αμοιβή και διαχείριση κεφαλαίων που εμπιστεύονται οι πελάτες)

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι είναι ελεύθεροι, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, να διαπραγματεύονται τη σχετική αμοιβή με τον πελάτη, σύμφωνα με την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
 2. Όταν ένας πελάτης εμπιστεύεται κεφάλαια σε έναν εκτελωνιστή μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των τελωνειακών εργασιών/διατυπώσεων για λογαριασμό του και/ή στο όνομά του, θα :
 3. a) χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα μόνο για το σκοπό για τον οποίο του/της τα εμπιστεύτηκαν, και
 4. b) θα τηρεί επαρκή αρχεία για κάθε πραγματοποιηθείσα πληρωμή, ώστε να επιτρέπει στους πελάτες του να επαληθεύουν ανά πάσα στιγμή την ορθή δαπάνη των κεφαλαίων.

Άρθρο 11

(Εθνική εποπτεία επί του Κώδικα)

 1. Κάθε Σώμα, ένωση ή οργάνωση που εκπροσωπεί τελωνειακούς αντιπροσώπους σε εθνικό επίπεδο, θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση και διατήρηση από τα μέλη της των επαγγελματικών προτύπων, επιπέδων επάρκειας και των άλλων προϋποθέσεων, που αναφέρονται σε αυτό τον Κώδικα.
 2. Σώματα, ενώσεις και οργανώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θα ασκούν συνεχή εποπτεία για την τήρηση από τα μέλη τους, των απαιτήσεων για εντιμότητα και επαγγελματισμό που είναι αναγκαία προκειμένου να ασκούν καταλλήλως τις εργασίες τους. Θα διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους για να επαληθεύουν εάν οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι – μέλη τους, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, εργαστήρια και άλλα μαθήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στην ενημέρωση των ικανοτήτων τους, διεξάγοντας τακτικές εξετάσεις και άλλες αξιολογήσεις, προκειμένου να επαληθεύουν ότι τα μέλη τους διατηρούν μια υψηλή επαγγελματική υπόσταση και υψηλά πρότυπα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Confiad θα εποπτεύει τα εθνικά σωματεία, τις ενώσεις ή τις οργανώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να εξακριβώνεται εάν οι διαδικασίες που προορίζονται για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου επί της δραστηριότητας των μελών τους, είναι κατάλληλες και αποδοτικές.

Άρθρο 12

(Μη-συμμόρφωση)

 

 1. Η αποτυχία της συμμόρφωσης με το παρόντα Κώδικα θα γνωστοποιείται άμεσα γραπτώς από τα εθνικά Σώματα, τις ενώσεις ή τις οργανώσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10, παράγραφος 1, προς τις αρμόδιες εθνικές τελωνειακές αρχές, με κοινοποίηση στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Confiad.

 

 1. Κάθε παραβίαση αυτού του Κώδικα θα εμποδίζει τους τελωνειακούς αντιπροσώπους να αξιώνουν συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα Συμπεριφοράς ως απόδειξη ότι πληρούν τα επαγγελματικά πρότυπα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 39(d) του Καν. (EC) N° 952/2013 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη χορήγηση του status AEO.

 

Άρθρο 13

(Διαφήμιση)

 

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι είναι ελεύθεροι ν’ ανταλλάσουν πληροφόρηση μεταξύ τους, καθώς και να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη δραστηριότητά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, εάν η πληροφόρηση είναι ακριβής, μη παραπλανητική και σέβεται την εμπιστευτικότητα των δασμών και άλλες βασικές αξίες του επαγγέλματος.
 2. Όλα τα είδη διαφήμισης όπως ο τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι ηλεκτρονικές εμπορικές επικοινωνίες ή άλλες, επιτρέπονται στο βαθμό που συμμορφώνονται με την παράγραφο 1 και τις άλλες διατάξεις του Κώδικα.

 

Άρθρο 14

(Το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου της Confiad και του επιστολόχαρτου με την επωνυμία της)

 1. Οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι που εθελοντικά υιοθετούν αυτό τον Κώδικα δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο και το επιστολόχαρτο με την επωνυμία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Confiad, για όλες τους τις επικοινωνίες.
 2. Η χρήση του λογότυπου και του επιστολόχαρτου με την επωνυμία της Confiad πρέπει να εγκρίνεται από τα εθνικά Σώματα, ενώσεις ή οργανώσεις, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγραφος 2.